עזרה BlackBerry Torch 9800

background image

BlackBerry Torch 9800
Smartphone

הסרג

:

6.0

ךירדמ

שמתשמל

רותיאל

םיכירדמ

שמתשמל

םהיתוסרגב

תונורחאה

,

רקב

תבותכב
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0126023251-022

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

......................................................................................................................................................................................

9

10

םיליבומה

......................................................................................................................................................................................

9

תרכה

ןופלטה

םכחה

............................................................................................................................................................................

13

םיפיט

................................................................................................................................................................................................

29

תמאתה

רישכמה

ךיכרצל

......................................................................................................................................................................

34

ירוציק

ךרד

.........................................................................................................................................................................................

41

ירוציק

ךרד

ןופלטל

...............................................................................................................................................................................

41

ירוציק

ךרד

תועדוהב

............................................................................................................................................................................

41

ירוציק

ךרד

לש

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................

42

ירוציק

ךרד

הדלקהל

תדלקמב

רדיילסה

...................................................................................................................................................

43

ירוציק

ךרד

לש

הידמ

............................................................................................................................................................................

44

ירוציק

ךרד

לש

ןפדפדה

........................................................................................................................................................................

45

ירוציק

ךרד

לש

חול

הנשה

.....................................................................................................................................................................

46

ירוציק

ךרד

שופיחל

..............................................................................................................................................................................

46

ירוציק

ךרד

תופמב

...............................................................................................................................................................................

47

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

......................................................................................................................................................................

47

ןופלט

................................................................................................................................................................................................

48

ןופלט

-

עדימ

יסיסב

.............................................................................................................................................................................

48

תוחיש

םוריח

......................................................................................................................................................................................

51

תמצוע

לוק

.........................................................................................................................................................................................

51

את

ילוק

.............................................................................................................................................................................................

52

גויח

ריהמ

..........................................................................................................................................................................................

53

החיש

הניתממ

,

תרבעה

תוחיש

,

תמיסחו

תוחיש

........................................................................................................................................

54

גויח

עובק

גויחו

םכח

............................................................................................................................................................................

56

תוחיש

הדיעו

......................................................................................................................................................................................

58

ינמוי

תוחיש

........................................................................................................................................................................................

59

ירפסמ

ןופלט

םיבורמ

...........................................................................................................................................................................

60

תויורשפא

ןופלט

..................................................................................................................................................................................

61

ירוציק

ךרד

ןופלטל

...............................................................................................................................................................................

63

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

.............................................................................................................................................................................

64

תודוקפ

תוילוק

....................................................................................................................................................................................

67

עוציב

הלועפ

תועצמאב

הדוקפ

תילוק

......................................................................................................................................................

67

תודוקפ

תוילוק

תונימז

..........................................................................................................................................................................

67

יוניש

הפשה

לש

תודוקפ

תוילוק

..............................................................................................................................................................

68

תתבשה

תומישר

תויורשפא

רובע

תודוקפ

תוילוק

......................................................................................................................................

68

יוניש

תויורשפאה

לש

תויחנה

תוילוק

.......................................................................................................................................................

68

רופיש

יוהיזה

ילוקה

.............................................................................................................................................................................

69

background image

ןורתפ

תויעב

:

גויח

ילוק

.........................................................................................................................................................................

69

תועדוה

..............................................................................................................................................................................................

70

ראוד

ינורטקלא

...................................................................................................................................................................................

70

תועדוה

PIN

.......................................................................................................................................................................................

86

תועדוה

טסקט

....................................................................................................................................................................................

90

תויורשפא

החטבא

רובע

תועדוה

............................................................................................................................................................

98

םיצבק

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................................................

99

תועדוה

תונגומ

תועצמאב

S/MIME

........................................................................................................................................................

102

IBM Lotus NotesIBM Lotus Notes

..................................................................................................................................................

107

PGP

תועדוה

םע

תנגה

........................................................................................................................................................................

108

ירוציק

ךרד

תועדוהב

............................................................................................................................................................................

113

ירוציק

ךרד

לש

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................

115

ןורתפ

תויעב

:

תועדוה

...........................................................................................................................................................................

115

םיצבק

...............................................................................................................................................................................................

121

עדימ

יסיסב

לע

םיצבק

..........................................................................................................................................................................

121

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

...............................................................................................................................................................

123

ירוציק

ךרד

לש

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................

126

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

םיפרוצמ

...............................................................................................................................................................

126

הידמ

................................................................................................................................................................................................

128

הקיסומ

.............................................................................................................................................................................................

128

םיטסאקדופ

........................................................................................................................................................................................

131

ינוטרס

ואדיו

.......................................................................................................................................................................................

133

תמלצמ

ואדיו

......................................................................................................................................................................................

134

המלצמ

..............................................................................................................................................................................................

135

תונומת

..............................................................................................................................................................................................

138

תורעה

תוילוק

.....................................................................................................................................................................................

140

םילוצלצ

.............................................................................................................................................................................................

141

ןוסחא

הידמב

......................................................................................................................................................................................

143

הרבעה

הדרוהו

לש

יצבוק

הידמ

.............................................................................................................................................................

146

תוינבת

יצבוק

עמש

ואדיווו

תוכמתנ

.........................................................................................................................................................

147

ירוציק

ךרד

לש

הידמ

............................................................................................................................................................................

148

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................................................................

149

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

....................................................................................................................................................................

152

תודוא

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

...........................................................................................................................................................

152

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה

תורוכזתהו

.......................................................................................................................................................

152

תפסוה

ליפורפ

םאתומ

תישיא

................................................................................................................................................................

153

תפסוה

תארתה

שיא

רשק

.....................................................................................................................................................................

153

תקתשה

רישכמה

................................................................................................................................................................................

153

background image

תירונ

יוויח

..........................................................................................................................................................................................

154

יוניש

תויורשפא

הארתהה

ןועשב

ררועמה

................................................................................................................................................

154

תלעפה

ילילצ

עוריא

.............................................................................................................................................................................

155

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

..................................................................................................................................................

155

ןפדפד

...............................................................................................................................................................................................

156

עדימ

יסיסב

לע

ןפדפדה

........................................................................................................................................................................

156

תוינמיס

ןפדפד

....................................................................................................................................................................................

159

תונזה

RSS

.......................................................................................................................................................................................

160

תויורשפא

ןפדפד

.................................................................................................................................................................................

161

תחטבא

ןפדפדה

.................................................................................................................................................................................

163

תפיחד

ןפדפד

.....................................................................................................................................................................................

165

ירוציק

ךרד

לש

ןפדפדה

........................................................................................................................................................................

166

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

............................................................................................................................................................................

167

חול

הנש

............................................................................................................................................................................................

168

תודוסי

'

חול

הנשה

'

..............................................................................................................................................................................

168

תושיגפ

..............................................................................................................................................................................................

169

תושיגפ

תרגסמב

תוחיש

הדיעו

..............................................................................................................................................................

171

ןורכנס

חול

הנש

..................................................................................................................................................................................

173

תויורשפא

חול

הנש

..............................................................................................................................................................................

174

ירוציק

ךרד

לש

חול

הנשה

.....................................................................................................................................................................

176

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

.........................................................................................................................................................................

176

ישנא

רשק

..........................................................................................................................................................................................

178

עדימ

יסיסב

לע

ישנא

רשק

....................................................................................................................................................................

178

המאתה

תישיא

לש

ישנא

רשק

...............................................................................................................................................................

179

ןורכנס

ישנא

רשק

................................................................................................................................................................................

181

תומישר

הצופת

תוישיא

........................................................................................................................................................................

183

תומישר

ישנא

רשק

תובורמ

...................................................................................................................................................................

184

תויורשפא

תמישר

ישנא

רשקה

..............................................................................................................................................................

184

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

.......................................................................................................................................................................

185

ןועש

.................................................................................................................................................................................................

186

תרדגה

ךיראת

העשו

............................................................................................................................................................................

186

יוניש

םיטירפה

םיעיפומה

גצב

רשאכ

רישכמה

הניעטב

...............................................................................................................................

186

יוניש

תגוצת

ןועשה

..............................................................................................................................................................................

186

תגצה

רוזא

ןמז

ףסונ

תביתב

ודה

-

חיש

'

ןועש

'

............................................................................................................................................

187

תלעפה

ןועשה

ררועמה

........................................................................................................................................................................

187

תקתשה

ןועשה

ררועמ

.........................................................................................................................................................................

187

יוניש

תויורשפא

הארתהה

ןועשב

ררועמה

................................................................................................................................................

187

תלעפה

ןועש

בצמב

תדיש

הליל

..............................................................................................................................................................

188

background image

תרדגה

תויורשפא

בצמל

ןועש

תדיש

הליל

................................................................................................................................................

188

שומישה

ןועשב

רצעה

...........................................................................................................................................................................

188

שומיש

ןועשב

רצעה

.............................................................................................................................................................................

188

יוניש

תויורשפא

הארתהה

בצוקב

ןמזה

....................................................................................................................................................

189

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...............................................................................................................................................................................

189

תומישמ

םירכזמו

.................................................................................................................................................................................

190

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.........................................................................................................................................................................

190

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................................................................

190

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................................................

190

יוניש

סוטטס

המישמ

............................................................................................................................................................................

190

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

...................................................................................................................................................................

191

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

...................................................................................................................................................................

191

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

.......................................................................................................................................................................

191

תודוא

תוירוגטק

..................................................................................................................................................................................

193

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

..........................................................................................................................................

193

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

.................................................................................................................................

193

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

...........................................................................................................................................

194

הדלקה

..............................................................................................................................................................................................

195

עדימ

יסיסב

לע

הדלקה

.........................................................................................................................................................................

195

תוטיש

הדלקה

....................................................................................................................................................................................

196

תויורשפא

הדלקה

...............................................................................................................................................................................

198

קדוב

תויאה

........................................................................................................................................................................................

199

ןולימ

םאתומ

תישיא

.............................................................................................................................................................................

200

טסקט

יטמוטוא

...................................................................................................................................................................................

201

ירוציק

ךרד

הדלקהל

תדלקמב

רדיילסה

...................................................................................................................................................

202

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

...........................................................................................................................................................................

203

תדלקמ

..............................................................................................................................................................................................

204

תאצקה

םושיי

שקמל

תוחונ

...................................................................................................................................................................

204

יוניש

למס

עבטמה

רדגוהש

תרירבכ

לדחמ

...............................................................................................................................................

204

תרדגה

תוריהמ

ןמסה

..........................................................................................................................................................................

204

תלעפה

ילילצ

םישקמ

...........................................................................................................................................................................

204

תרדגה

תושיגרה

לש

חול

הביקעה

..........................................................................................................................................................

205

יוביכ

ילילצ

רודכ

הביקעה

......................................................................................................................................................................

205

ןורתפ

תויעב

:

תדלקמ

...........................................................................................................................................................................

205

הפש

.................................................................................................................................................................................................

206

תודוא

תדלקה

תופש

הנזה

הדלקהל

........................................................................................................................................................

206

יוניש

הפשה

.......................................................................................................................................................................................

206

שומיש

רוציקב

ךרד

רבעמל

ןיב

תופש

טלק

הדלקהב

..................................................................................................................................

206

background image

תפסוה

תפש

הגוצת

.............................................................................................................................................................................

206

תקיחמ

הפש

......................................................................................................................................................................................

207

ןורתפ

תויעב

:

הפש

..............................................................................................................................................................................

207

תגוצת

ךסמ

........................................................................................................................................................................................

208

תרדגה

תויורשפא

הרואת

תירוחא

..........................................................................................................................................................

208

שומיש

הנומתב

טפטכ

..........................................................................................................................................................................

208

יוניש

ןפוג

הגוצתה

...............................................................................................................................................................................

208

ןוגרא

םימושייה

ךסמב

תיבה

..................................................................................................................................................................

209

תפסוה

העדוה

עיפותש

רשאכ

רישכמה

לוענ

.............................................................................................................................................

210

תרדגה

תושיגר

ךסמ

עגמה

...................................................................................................................................................................

210

שומיש

ינוגב

רופא

וא

תוידוגינב

הכופה

תגוצתב

ךסמה

...............................................................................................................................

210

תלעפה

תירונ

יוויחה

תבהבהמה

ןויצל

יוסיכ

יטוחלא

...................................................................................................................................

210

תוכרע

אשונ

.......................................................................................................................................................................................

211

ןורתפ

תויעב

:

גצ

..................................................................................................................................................................................

211

תייגולונכט

GPS

.................................................................................................................................................................................

213

תודוא

תייגולונכט

GPS

........................................................................................................................................................................

213

תלעפה

תייגולונכט

GPS

......................................................................................................................................................................

213

תרדגה

טלקמ

ה

-

GPS

ךשומישבש

בקעמל

רחא

ךתעונת

............................................................................................................................

213

תלבק

םוקימ

ה

-

GPSA

ךלש

.................................................................................................................................................................

214

תעינמ

םירחא

בוקעלמ

רחא

םוקימה

ךלש

................................................................................................................................................

214

תתבשה

ירזע

ןוכיא

..............................................................................................................................................................................

214

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................................................................

215

תופמ

................................................................................................................................................................................................

216

תונורקע

הפמ

.....................................................................................................................................................................................

216

תויורשפא

MAP

.................................................................................................................................................................................

218

ירוציק

ךרד

תופמב

...............................................................................................................................................................................

219

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

.............................................................................................................................................................................

219

םימושיי

.............................................................................................................................................................................................

220

תודוא

יוביר

תומישמ

............................................................................................................................................................................

220

תלעפה

םושיי

עקרב

ךות

רבעמ

םושייל

רחא

.............................................................................................................................................

220

תריגס

םושיי

ךכ

אלש

לעפי

עקרב

...........................................................................................................................................................

220

תפסוה

םימושיי

...................................................................................................................................................................................

221

תודוא

ימושיי

תותשר

תויתרבח

..............................................................................................................................................................

221

תודוא

ימושיי

תועדוה

תוידיימ

.................................................................................................................................................................

222

תלחה

השירד

תנזהל

תמסיס

רישכמ

ינפל

תפסוה

םושיי

.............................................................................................................................

222

תקיחמ

םושיי

......................................................................................................................................................................................

222

תגצה

םינייפאמה

לש

םושיי

...................................................................................................................................................................

222

תגצה

לדוג

דסמ

םינותנה

לש

םושיי

.........................................................................................................................................................

223

background image

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

..........................................................................................................................................................................

223

BlackBerry Device Software

...........................................................................................................................................................

224

תודוא

ןוכדע

תנכות

רישכמה

BlackBerry Device Software

....................................................................................................................

224

ןוכדע

BlackBerry Device Software

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

...................................................................................................................

224

הרזח

הסרגל

תמדוקה

לש

BlackBerry Device Software

.......................................................................................................................

225

ןוכדע

BlackBerry Device Software

ךרד

רתא

טנרטניא

.........................................................................................................................

225

ןוכדע

תנכות

BlackBerry Device Software

תרזעב

BlackBerry Desktop Software

...............................................................................

226

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................................................................

226

לוהינ

םירוביח

.....................................................................................................................................................................................

227

עדימ

יסיסב

לע

לוהינ

םירוביח

................................................................................................................................................................

227

תשר

תדיינ

.........................................................................................................................................................................................

229

Wi-FiWi-Fi

.......................................................................................................................................................................................

232

תייגולונכט

Bluetooth

.........................................................................................................................................................................

239

חתמה

הללוסהו

..................................................................................................................................................................................

246

יוביכ

רישכמה

.....................................................................................................................................................................................

246

תרדגה

רישכמה

הלעפהל

יוביכלו

םייטמוטוא

............................................................................................................................................

246

סופיא

רישכמה

...................................................................................................................................................................................

246

תקידב

תמר

הניעטה

לש

הללוסה

...........................................................................................................................................................

246

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

....................................................................................................................................................................

246

ןורכיז

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................................................................................................

248

תודוא

יסיטרכ

הידמ

.............................................................................................................................................................................

248

יסיטרכ

הידמ

םיכמתנ

...........................................................................................................................................................................

248

תגצה

חפנ

חטש

ןוסחאה

יונפה

רישכמב

..................................................................................................................................................

248

יוביכ

הכימת

יסיטרכב

הידמ

...................................................................................................................................................................

248

ןוקית

םיצבק

םירומשה

סיטרכב

הידמה

וא

רישכמב

....................................................................................................................................

248

תודוא

הסיחד

.....................................................................................................................................................................................

249

תודוא

תנפצה

םיצבק

...........................................................................................................................................................................

249

תלעפה

הנפצה

...................................................................................................................................................................................

249

תוצע

:

יוניפ

רומישו

לש

חטש

ןוסחא

.........................................................................................................................................................

250

ןורתפ

תויעב

:

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.........................................................................................................................................................

251

שופיח

...............................................................................................................................................................................................

252

שופיח

טירפ

.......................................................................................................................................................................................

252

תרדגה

יגוס

םיטירפה

וללכייש

שופיחב

....................................................................................................................................................

252

שופיח

רחא

תועדוה

.............................................................................................................................................................................

252

םינוירטירק

שופיחל

תועדוה

...................................................................................................................................................................

253

השע

רתוי

םע

תואצות

שופיח

תועדוהה

ךלש

............................................................................................................................................

253

שופיח

טסקט

ךותב

העדוה

,

ץבוק

ףרוצמ

וא

ףד

טנרטניא

............................................................................................................................

254

background image

הגצה

,

יוניש

וא

הקיחמ

לש

שופיח

רמשנש

................................................................................................................................................

254

שופיח

ישנא

רשק

סקנפב

תובותכה

ינוגראה

.............................................................................................................................................

254

ירוציק

ךרד

שופיחל

..............................................................................................................................................................................

255

סיטרכ

SIM

........................................................................................................................................................................................

256

תודוא

ישנא

רשק

ב

-

SIM

......................................................................................................................................................................

256

תפסוה

שיא

רשק

לא

סיטרכ

SIM

...........................................................................................................................................................

256

תקתעה

ישנא

רשק

סיטרכמ

ה

-

SIM

תמישרל

ישנא

רשקה

..........................................................................................................................

256

תקתעה

ישנא

רשק

תמישרמ

ישנא

רשק

סיטרכל

ה

-

SIM

............................................................................................................................

256

יוניש

וא

הקיחמ

לש

שיא

רשק

סיטרכב

SIM

.............................................................................................................................................

257

תרימש

תועדוה

SMS

סיטרכב

ה

-

SIM

....................................................................................................................................................

257

יוניש

םש

הגוצתה

לש

רפסמ

ןופלט

.........................................................................................................................................................

257

תודוא

תחטבא

סיטרכ

SIM

...................................................................................................................................................................

257

תרימש

סיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

תועצמאב

דוק

PIN

........................................................................................................................................

258

יוניש

דוק

ה

-

PIN

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

........................................................................................................................................................

258

החטבא

.............................................................................................................................................................................................

259

עדימ

יסיסב

לע

החטבא

........................................................................................................................................................................

259

רמוש

תואמסיסה

.................................................................................................................................................................................

260

הנפצה

..............................................................................................................................................................................................

262

יוקינ

ןורכיז

.........................................................................................................................................................................................

264

םירושיא

............................................................................................................................................................................................

265

PGPPGP

........................................................................................................................................................................................

272

יתרש

םירושיא

....................................................................................................................................................................................

277

רגאמ

תוחתפמה

.................................................................................................................................................................................

279

םיסיטרכ

םימכח

..................................................................................................................................................................................

281

תורדגה

VPN

.....................................................................................................................................................................................

284

תומיא

ינדי

לש

תנכות

החטבא

...............................................................................................................................................................

285

הטילש

לע

ימושיי

דצ

ישילש

..................................................................................................................................................................

286

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

..........................................................................................................................................................................

288

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

....................................................................................................................................................................

290

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

................................................................................................................................................

290

תלעפה

חוד

הקידב

..............................................................................................................................................................................

290

הגצה

,

החילש

,

וא

הקיחמ

לש

חוד

ןוחבא

.................................................................................................................................................

290

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.......................................................................................................................................

291

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

............................................................................................................................................

291

תגצה

רפסמ

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

רישכמב

.............................................................................................................

291

ןורכנס

...............................................................................................................................................................................................

292

תודוא

ןורכנס

......................................................................................................................................................................................

292

ןורתפ

תויושגנתה

אוד

"

ל

תשרב

תיטוחלאה

..............................................................................................................................................

292

background image

תקיחמ

ראוד

ינורטקלא

רישכמב

םושייבו

אודה

"

ל

בשחמב

...........................................................................................................................

292

ןורכנס

םינותנה

תינוגראב

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

......................................................................................................................................

293

תודוא

תויושגנתה

ןורכנסב

....................................................................................................................................................................

293

לוהינ

ןורתפ

תויושגנתה

אוד

"

ל

...............................................................................................................................................................

294

לוהינ

תויושגנתה

לש

ןורכנס

תותוא

.........................................................................................................................................................

294

יוביג

רוזחשו

לש

ינותנ

רישכמה

..............................................................................................................................................................

294

ןוקיר

הייקיתה

'

םיטירפ

וקחמנש

'

בשחמב

ךרד

רישכמה

..............................................................................................................................

294

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

............................................................................................................................................................................

295

תויורשפא

תושיגנ

................................................................................................................................................................................

297

תודוא

תויורשפא

תושיגנ

.......................................................................................................................................................................

297

תויורשפא

תושיגנ

ךסמ

.........................................................................................................................................................................

297

תויורשפא

עמש

תושיגנו

ןופלטב

.............................................................................................................................................................

298

תויורשפא

תושיגנ

הדלקהב

...................................................................................................................................................................

300

ןובשחמ

.............................................................................................................................................................................................

302

שומיש

ןובשחמב

.................................................................................................................................................................................

302

תרמה

תדיחי

הדימ

..............................................................................................................................................................................

302

BrickBreaker

...................................................................................................................................................................................

303

תודוא

BrickBreaker

..........................................................................................................................................................................

303

תולוספק

BrickBreaker

......................................................................................................................................................................

303

דוקינ

לש

BrickBreaker

......................................................................................................................................................................

304

תלעפה

BrickBreaker

........................................................................................................................................................................

304

ןונווכ

תמצוע

לוקה

...............................................................................................................................................................................

304

תרדגה

תוריהמ

טבחמה

.......................................................................................................................................................................

305

קחשמה

Word Mole

..........................................................................................................................................................................

306

קחשמ

Word Mole

-

תודוסי

הלעפהה

...................................................................................................................................................

306

םיקחשמ

ןקחשל

דיחי

...........................................................................................................................................................................

307

םיקחשמ

יבר

-

םיפתתשמ

.......................................................................................................................................................................

308

ןורתפ

תויעב

:

Word Mole

...................................................................................................................................................................

309

ןולימ

םיחנומ

.......................................................................................................................................................................................

310

העדוה

תיטפשמ

..................................................................................................................................................................................

315

background image

הרזע

הריהמ

10

םיליבומה

BlackBerry®

BlackBerry

®

ורמא

תא

םרבד

!

הנה

תרשע

םירבדה

יכהש

בושח

םהל

תעדל

דציכ

עצבל

רישכמב

.

תרדגה

תבותכ

אוד

"

ל

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הנקתה

.

2

.

עטקמב

הרדגה

,

ץחל

לע

למסה

תונובשח

אוד

"

ל

.

3

.

לעפ

םאתהב

תויחנהל

תועיפומה

םיכסמב

םינושה

תרדגהל

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

.

םא

תרדגה

הכלהכ

תא

תבותכ

אודה

"

ל

,

לבקת

תעדוה

רושיא

.

ידכ

גיצהל

להנלו

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

ךסמב

תיבה

.

הרעה

:

םירקמב

םימיוסמ

תויושע

עיפוהל

תויורשפאה

תואבה

.

בצמב

הז

,

רחב

תחא

תויורשפאהמ

.

ןובשח

ראוד

טנרטניאב

:

שמתשה

תורשפאב

וז

ידכ

ךיישל

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ןובשחל

ראוד

ינורטקלא

םייק

דחא

וא

רתוי

)

המגודל

,

Windows Live™ Hotmail

וא

ידכ

רוציל

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

השדח

רובע

רישכמה

.

ןובשח

ינוגרא

:

םא

להנמ

תכרעמה

ןתנ

ךל

המסיס

היצביטקאל

תינוגרא

,

שמתשה

תורשפאב

וז

ידכ

ךיישל

תא

רישכמה

ןובשחל

אודה

"

ל

ךלש

הדובעב

שמתשמש

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

.

םא

התא

הסנמ

רידגהל

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

טנרטניאב

)

המגודל

,

Windows Live™ Hotmail

,(®

וא

תבותכ

אוד

"

ל

השדח

רובע

רישכמה

,

תורשפאו

וז

הניא

תגצומ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

וא

קפסל

תורישה

יטוחלאה

.

עדימ

רושק

יוניש

תויורשפאה

רובע

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ישיאה

,

78

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה