BlackBerry Torch 9800 - טלפון – מידע בסיסי

background image

תולועפהמ

תואבה

:

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

אל

לוענ

,

שקה

לע

שקמה

םא

רישכמה

לוענ

ךניאו

הצור

ררחשל

תא

הליענה

,

שקה

לע

שקמה

<

עצב

החיש

.

2

.

דלקה

רפסמ

ןופלט

וא

םש

לש

שיא

רשק

.

3

.

שקה

לע

שקמה

ידכ

םייסל

תא

החישה

,

שקה

לע

שקמה

עדימ

רושק

תפסוה

הייהשה

וא

הנתמה

רפסמל

ןופלט

,

178

תודוקפ

תוילוק

תונימז

,

67

תלעפה

גויח

ךסממ

הליענה

,

61

ינניא

לוכי

עצבל

תוחיש

וא

לבקל

תוחיש

,

64

הנעמ

החישל

שקה

לע

שקמה

.

ידכ

םייסל

החיש

,

שקה

לע

שקמה

עדימ

רושק

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה

תורוכזתהו

,

9

ינניא

לוכי

עצבל

תוחיש

וא

לבקל

תוחיש

,

64

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

48

background image

הנעמ

החישל

היינש

םאתהב

קפסל

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמה

ידכ

תונעל

החישל

תסנכנ

ריבעהלו

תא

החישה

תיחכונה

הנתמהל

,

ץחל

לע

הנעמ

-

קזחה

החיש

תיחכונ

.

ידכ

תונעל

החישל

תסנכנ

םייסלו

תא

החישה

תיחכונה

,

ץחל

לע

הנעמ

-

קתנ

החיש

תיחכונ

.

ידכ

רוזחל

החישל

הנושארה

,

שקה

לע

שקמה

<

רבעמ

ןיב

תוחיש

וא

תותיא

.

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה

תורוכזתהו

ףסונב

יונישל

לילצה

,

לכות

םג

תונשל

תויורשפא

רובע

תמצוע

לוקה

,

תירונ

יוויחה

,

טטרה

תוארתההו

ךלהמב

תוחיש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

2

.

ץחל

לע

הנש

םילילצ

תוארתהו

<

םילילצ

רובע

ליפורפה

יחכונה

.

ידכ

תונשל

תא

לוצלצה

,

ץחל

לע

ןופלט

.

ידכ

תונשל

תוארתה

וא

תורוכזת

,

ץחל

לע

עטקמ

ידכ

ביחרהל

ותוא

.

ץחל

לע

תורשפאה

היוצרה

.

3

.

הדשב

לוצלצ

,

לילצ

הארתה

וא

לילצ

תרוכזת

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ץחל

לע

לוצלצ

.

ידכ

שמתשהל

רישב

רמשנש

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

וא

סיטרכב

הידמ

,

ץחל

לע

לכ

הקיסומה

.

שפח

ריש

ץחלו

וילע

.

ידכ

שמתשהל

הרעהב

תילוק

תטלקהש

,

ץחל

לע

לכ

תורעהה

תוילוקה

.

שפח

הרעה

תילוק

ץחלו

הילע

.

ידכ

שמתשהל

הארתהב

הנעטנש

שארמ

,

ץחל

לע

לכ

תוארתהה

.

שפח

הארתה

ץחלו

הילע

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

ןיא

יתורשפאב

תונשל

תא

רפסמ

םימעפה

ןופלטש

לצלצמ

,

65

תקתשה

החיש

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמה

.

ידכ

לטבל

תא

הקתשהה

,

שקה

בוש

לע

שקמה

.

תרבעה

החיש

הנתמהל

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

רבוחמ

תשרל

CDMA

,

ןיא

ךתורשפאב

ריבעהל

החיש

הנתמהל

.

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמה

<

ןתמה

.

ידכ

שדחל

החיש

,

שקה

לע

שקמה

<

שדח

הלועפ

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

49

background image

תלעפה

לוקמרה

תוריהז

:

לא

קיזחת

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

בורק

ןזואל

תעשב

שומישה

לוקמרב

.

ךתעימש

הלולע

קזניהל

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

ןייע

תרבוחב

עדימ

תוחיטב

עדימו

לע

רצומה

תפרוצמה

רישכמל

.

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

ידכ

תובכל

תא

לוקמרה

,

שקה

בוש

לע

שקמה

.

עדימ

רושק

תייגולונכט

Bluetooth

,

239

גויח

החולשל

1

.

שקה

לע

שקמ

X

.

2

.

דלקה

תא

רפסמ

החולשה

.

גויח

תועצמאב

תורפס

וא

תויתוא

רשאכ

םידילקמ

תוא

רפסמב

ןופלט

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

גייחמ

תא

רפסמה

ךיושמה

תואל

חולב

גויח

ליגר

.

ידכ

דילקהל

הרפס

,

ץחל

לע

שקמ

הרפס

.

ידכ

דילקהל

תוא

,

ץחל

הציחל

הכורא

לע

שקמה

Alt

.

שקה

לע

שקמ

תואה

.

רבעמ

ןיב

םימושיי

ךלהמב

החיש

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמה

<

הנש

םושיי

.

הרעה

:

םא

תרבע

םושייל

רחא

התאו

ןיינועמ

םייסל

תא

החישה

,

שקה

לע

שקמה

תודוא

שומיש

תוינזואב

ךתורשפאב

שוכרל

תוינזוא

תוילנויצפוא

שומישל

םע

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

®

.

םא

התא

שמתשמ

היינזואב

,

ךתורשפאב

שמתשהל

ןצחלב

היינזוא

ידכ

תונעל

החישל

וא

םייסל

החיש

,

וא

ידכ

קיתשהל

וא

לטבל

הקתשה

ךלהמב

החיש

.

םאתהב

םגדל

רישכמה

ךתושרבש

,

ןכתיי

לכותש

שמתשהל

ןצחלב

היינזוא

ידכ

עצבל

החיש

תועצמאב

הדוקפ

תילוק

.

םאתהב

היינזואל

ךלש

,

ןכתיי

לכותש

שמתשהל

ןצחלב

היינזואה

םג

ידכ

תוהשהל

,

שדחל

,

גלדל

וא

םיאתהל

תא

תמצוע

לוקה

יצבוקב

עמש

וא

ואדיו

.

ןייע

דועיתב

הוולנה

תוינזואל

ידכ

לבקל

םיטרפ

םיפסונ

לע

שומישה

תוינזואב

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

50

background image

תוחיש

םוריח

תודוא

תוחיש

םוריח

בצמב

תורשקתה

הרזח

םוריחב

םא

התא

ץוחמ

רוזאל

יוסיכ

יטוחלא

ןווחמו

SOS

לש

הטילקה

תיטוחלאה

עיפומ

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

,

ךתורשפאב

רשקתהל

ךא

קרו

ירפסמל

םוריח

.

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

דעוימ

רשפאל

עוציב

לש

תוחיש

םוריח

םג

רשאכ

אוה

לוענ

.

םאתהב

םגדל

רישכמה

תשרלו