Pomoc usługi BlackBerry Torch 9800

background image

BlackBerry Torch 9800
Smartphone

Podręcznik użytkownika

Wersja: 6.0

Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0127010155-009

background image

Spis treści

Szybka pomoc................................................................................................................................................................................

9

Top 10............................................................................................................................................................................................

9

Poznawanie smartfonu...................................................................................................................................................................

13

Wskazówki......................................................................................................................................................................................

30

Nadaj mu osobisty charakter..........................................................................................................................................................

37

Skróty.............................................................................................................................................................................................

45

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

45

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

45

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

47

Skróty używane podczas pisania na klawiaturze wysuwanej.........................................................................................................

47

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

48

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

49

Skróty kalendarza...........................................................................................................................................................................

50

Skróty dotyczące wyszukiwania.....................................................................................................................................................

51

Skróty dotyczące map....................................................................................................................................................................

51

Rozwiązywanie problemów ze skrótami.........................................................................................................................................

52

Telefon............................................................................................................................................................................................

53

Podstawowe informacje o telefonie................................................................................................................................................

53

Połączenia alarmowe.....................................................................................................................................................................

56

Głośność.........................................................................................................................................................................................

57

Poczta głosowa..............................................................................................................................................................................

58

Szybkie wybieranie.........................................................................................................................................................................

59

Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i blokowanie połączeń.....................................................................................

60

Łączenie się tylko z określonymi numerami oraz inteligentne wybieranie.....................................................................................

62

Telekonferencje..............................................................................................................................................................................

64

Dzienniki połączeń..........................................................................................................................................................................

65

Wiele numerów telefonów..............................................................................................................................................................

67

Opcje telefonu................................................................................................................................................................................

68

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

70

Rozwiązywanie problemów z telefonem.........................................................................................................................................

71

Polecenia głosowe..........................................................................................................................................................................

74

Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego...........................................................................................................

74

Dostępne polecenia głosowe..........................................................................................................................................................

74

Zmiana języka poleceń głosowych.................................................................................................................................................

75

Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych..............................................................................................................................

75

Zmiana opcji podpowiedzi głosowych............................................................................................................................................

75

Poprawa rozpoznawania głosu.......................................................................................................................................................

76

background image

Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem numerów...................................................................................................

76

Wiadomości....................................................................................................................................................................................

78

Wiadomości e-mail.........................................................................................................................................................................

78

Wiadomości PIN.............................................................................................................................................................................

94

Wiadomości tekstowe.....................................................................................................................................................................

99

Opcje bezpieczeństwa dla wiadomości..........................................................................................................................................

108

Załączniki........................................................................................................................................................................................

109

Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME...................................................................................................................

111

Wiadomości zaszyfrowane w programie IBM Lotus Notes.............................................................................................................

118

PGP Wiadomości chronione kluczem PGP....................................................................................................................................

119

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

125

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

126

Rozwiązywanie problemów z wiadomościami................................................................................................................................

127

Pliki.................................................................................................................................................................................................

133

Podstawowe informacje o plikach..................................................................................................................................................

133

Zarządzanie plikami i załącznikami................................................................................................................................................

135

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

138

Rozwiązywanie problemów z załącznikami....................................................................................................................................

139

Dostęp do multimediów..................................................................................................................................................................

140

Muzyka...........................................................................................................................................................................................

140

Podkasty.........................................................................................................................................................................................

143

Wideo.............................................................................................................................................................................................

145

Kamera wideo.................................................................................................................................................................................

147

Aparat.............................................................................................................................................................................................

148

Zdjęcia............................................................................................................................................................................................

150

Notatki głosowe..............................................................................................................................................................................

152

Dzwonki..........................................................................................................................................................................................

154

Pamięć multimediów.......................................................................................................................................................................

155

Przesyłanie i pobieranie plików multimedialnych............................................................................................................................

159

Obsługiwane formaty plików audio i wideo.....................................................................................................................................

161

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

161

Rozwiązywanie problemów z multimediami...................................................................................................................................

162

Dzwonki, dźwięki i alarmy...............................................................................................................................................................

166

Dzwonki, dźwięki i alarmy — informacje........................................................................................................................................

166

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień..........................................................................................................................

166

Dodawanie własnego profilu...........................................................................................................................................................

167

Dodawanie alarmu o kontakcie......................................................................................................................................................

167

Wyciszanie urządzenia...................................................................................................................................................................

167

background image

Migająca dioda LED.......................................................................................................................................................................

168

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu.................................................................................................................................

168

Włączanie dźwięków wydarzeń......................................................................................................................................................

169

Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami..................................................................................................

169

Przeglądarka..................................................................................................................................................................................

170

Podstawowe informacje o przeglądarce.........................................................................................................................................

170

Zakładki przeglądarki......................................................................................................................................................................

173

Kanały RSS....................................................................................................................................................................................

175

Opcje przeglądarki..........................................................................................................................................................................

175

Zabezpieczenia przeglądarki..........................................................................................................................................................

178

Dane Push przeglądarki.................................................................................................................................................................

180

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

181

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką....................................................................................................................................

182

Kalendarz.......................................................................................................................................................................................

184

Podstawowe informacje o kalendarzu............................................................................................................................................

184

Spotkania........................................................................................................................................................................................

185

Telekonferencje..............................................................................................................................................................................

188

Synchronizowanie kalendarza........................................................................................................................................................

189

Opcje kalendarza............................................................................................................................................................................

191

Skróty kalendarza...........................................................................................................................................................................

193

Rozwiązywanie problemów z kalendarzem....................................................................................................................................

193

Kontakty..........................................................................................................................................................................................

196

Podstawowe informacje o kontaktach............................................................................................................................................

196

Dostosowywanie kontaktów...........................................................................................................................................................

197

Synchronizacja kontaktów..............................................................................................................................................................

199

Osobiste listy dystrybucyjne...........................................................................................................................................................

201

Listy zawierające wiele kontaktów..................................................................................................................................................

202

Opcje listy kontaktów......................................................................................................................................................................

202

Rozwiązywanie problemów z kontaktami.......................................................................................................................................

203

Zegar..............................................................................................................................................................................................

205

Ustawianie daty i godziny...............................................................................................................................................................

205

Zmiana elementu wyświetlanego na ekranie w czasie ładowania urządzenia...............................................................................

205

Zmiana tarczy zegara.....................................................................................................................................................................

205

Wyświetlanie drugiej strefy czasowej na zegarze..........................................................................................................................

206

Włączanie alarmu...........................................................................................................................................................................

206

Wyciszanie alarmu.........................................................................................................................................................................

206

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu.................................................................................................................................

206

Włączanie trybu zegara nocnego...................................................................................................................................................

207

background image

Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego....................................................................................................................................

207

Korzystanie ze stopera...................................................................................................................................................................

207

Korzystanie z licznika czasu...........................................................................................................................................................

207

Zmiana opcji powiadamiania o stanie licznika czasu.....................................................................................................................

208

Rozwiązywanie problemów z zegarem..........................................................................................................................................

208

Zadania i notatki.............................................................................................................................................................................

209

Tworzenie zadania lub notatki........................................................................................................................................................

209

Przesyłanie zadania lub notatki......................................................................................................................................................

209

Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki.......................................................................................................................................

209

Zmiana stanu zadania....................................................................................................................................................................

209

Ukrywanie wykonanych zadań.......................................................................................................................................................

210

Wyświetlanie zadań w kalendarzu..................................................................................................................................................

210

Synchronizacja zadań i notatek......................................................................................................................................................

210

Kategorie — informacje..................................................................................................................................................................

212

Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie...........................................................................................................................

213

Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek...................................................................................................................

213

Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów.................................................................................................

213

Pisanie............................................................................................................................................................................................

214

Podstawowe informacje o wpisywaniu danych...............................................................................................................................

214

Metody wprowadzania tekstu.........................................................................................................................................................

215

Opcje pisania..................................................................................................................................................................................

217

Sprawdzanie pisowni......................................................................................................................................................................

218

Słownik niestandardowy.................................................................................................................................................................

220

Autotekst.........................................................................................................................................................................................

221

Skróty używane podczas pisania na klawiaturze wysuwanej.........................................................................................................

222

Rozwiązywanie problemów z pisaniem..........................................................................................................................................

223

Klawiatura.......................................................................................................................................................................................

224

Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi.....................................................................................................................

224

Zmiana domyślnego symbolu waluty..............................................................................................................................................

224

Ustawianie szybkości kursora........................................................................................................................................................

224

Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza.....................................................................................................................................

224

Ustawianie czułości trackpada.......................................................................................................................................................

225

Wyłączanie dźwięków trackpada....................................................................................................................................................

225

Rozwiązywanie problemów z klawiaturą........................................................................................................................................

225

Język..............................................................................................................................................................................................

226

Język wprowadzania tekstu — informacje......................................................................................................................................

226

Zmiana języka................................................................................................................................................................................

226

Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu w trakcie pisania............................................................................

226

background image

Dodawanie języka ekranu..............................................................................................................................................................

227

Usuwanie języka.............................................................................................................................................................................

227

Rozwiązywanie problemów z językiem..........................................................................................................................................

227

Ekran..............................................................................................................................................................................................

228

Ustawianie opcji podświetlenia.......................................................................................................................................................

228

Użycie obrazu jako tapety..............................................................................................................................................................

228

Zmiana czcionki ekranu..................................................................................................................................................................

228

Organizowanie aplikacji na ekranie głównym.................................................................................................................................

229

Dodawanie wiadomości wyświetlanej po zablokowaniu urządzenia..............................................................................................

230

Ustawianie czułości ekranu dotykowego........................................................................................................................................

230

Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu........................................................................................................

230

Włączanie powiadamiania za pomocą diody sygnalizacyjnej LED o zasięgu sieci bezprzewodowej............................................

231

Dane kompozycji............................................................................................................................................................................

231

Rozwiązywanie problemów dotyczących ekranu...........................................................................................................................

232

Technologia GPS...........................................................................................................................................................................

233

Technologia GPS — informacje.....................................................................................................................................................

233

Włączanie technologii GPS............................................................................................................................................................

233

Ustawianie odbiornika GPS używanego do śledzenia trasy..........................................................................................................

233

Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS....................................................................................................................................

234

Uniemożliwianie innym śledzenia twojej lokalizacji........................................................................................................................

234

Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia....................................................................................................................................

234

Rozwiązywanie problemów z technologią GPS.............................................................................................................................

235

Mapy...............................................................................................................................................................................................

236

Podstawowe informacje o mapach.................................................................................................................................................

236

Opcje mapy....................................................................................................................................................................................

239

Skróty dotyczące map....................................................................................................................................................................

239

Rozwiązywanie problemów z mapami............................................................................................................................................

240

Aplikacje.........................................................................................................................................................................................

241

Wielozadaniowość — informacje....................................................................................................................................................

241

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji......................................................................................

241

Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle..............................................................................................................

241

Dodawanie aplikacji — informacje..................................................................................................................................................

242

Aplikacje do obsługi sieci społecznościowych – informacje...........................................................................................................

243

Aplikacje do komunikacji błyskawicznej – informacje.....................................................................................................................

243

Wymaganie podania hasła urządzenia przed dodaniem aplikacji..................................................................................................

243

Usuwanie aplikacji..........................................................................................................................................................................

244

Wyświetlanie właściwości aplikacji.................................................................................................................................................

244

Wyświetlanie informacji o rozmiarze bazy danych aplikacji...........................................................................................................

244

background image

Rozwiązywanie problemów z aplikacjami.......................................................................................................................................

244

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

245

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software — informacje.....................................................................................

245

Aktualizacja BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.....................................................................

246

Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania BlackBerry Device Software lub jej usunięcie.....................................................

246

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem witryny internetowej............................................

247

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software.............

247

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software.............................................................................

248

Zarządzanie połączeniami..............................................................................................................................................................

249

Podstawowe informacje o zarządzaniu połączeniami....................................................................................................................

249

Sieć telefonii komórkowej...............................................................................................................................................................

251

Technologia Wi-Fi...........................................................................................................................................................................

255

Technologia Bluetooth....................................................................................................................................................................

262

Zasilanie i akumulator.....................................................................................................................................................................

271

Wyłączanie urządzenia...................................................................................................................................................................

271

Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało...............................................................................

271

Resetowanie urządzenia................................................................................................................................................................

271

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora..........................................................................................................................

271

Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii..................................................................................................................................

272

Karty pamięci i karty multimedialne................................................................................................................................................

274

Karty multimedialne — informacje..................................................................................................................................................

274

Obsługiwane karty multimedialne...................................................................................................................................................

274

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu........................................................................................................................

274

Wyłączanie obsługi kart multimedialnych.......................................................................................................................................

274

Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w urządzeniu..................................................................................................

275

Kompresowanie plików — informacje.............................................................................................................................................

275

Szyfrowanie plików — informacje...................................................................................................................................................

275

Włączanie szyfrowania...................................................................................................................................................................

276

Wskazówki: Zwalnianie i zachowywanie miejsca do przechowywania danych..............................................................................

276

Rozwiązywanie problemów dotyczących pamięci masowej i kart multimedialnych.......................................................................

278

Wyszukaj........................................................................................................................................................................................

279

Wyszukiwanie elementu.................................................................................................................................................................

279

Określanie typów elementów uwzględnionych w wynikach wyszukiwania.....................................................................................

279

Wyszukiwanie wiadomości.............................................................................................................................................................

279

Kryteria wyszukiwania wiadomości................................................................................................................................................

280

Lepsze wykorzystanie wyników wyszukiwania wiadomości...........................................................................................................

280

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie internetowej..........................................................................................

281

background image

Wyświetlanie, modyfikacja lub usunięcie zapisanego wyszukiwania.............................................................................................

281

Wyszukiwanie kontaktów w książce adresowej firmy.....................................................................................................................

282

Skróty dotyczące wyszukiwania.....................................................................................................................................................

282

Karta SIM........................................................................................................................................................................................

283

Książka telefoniczna na karcie SIM — informacje..........................................................................................................................

283

Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM..............................................................................................................................

283

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów...................................................................................................................

283

Kopiowanie kontaktu z listy kontaktów na kartę SIM......................................................................................................................

283

Edycja lub usunięcie kontaktów zapisanych na karcie SIM............................................................................................................

284

Przechowywanie wiadomości tekstowych na karcie SIM...............................................................................................................

284

Zmiana nazwy wyświetlanej numeru telefonu................................................................................................................................

284

Zabezpieczenia karty SIM — informacje........................................................................................................................................

285

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN.......................................................................................................................................

285

Zmiana kodu PIN karty SIM............................................................................................................................................................

285

Zabezpieczenia..............................................................................................................................................................................

286

Podstawowe informacje o zabezpieczeniach.................................................................................................................................

286

Ochrona haseł................................................................................................................................................................................

288

Szyfrowanie....................................................................................................................................................................................

290

Czyszczenie pamięci......................................................................................................................................................................

292

Certyfikaty.......................................................................................................................................................................................

293

Klucze PGP....................................................................................................................................................................................

301

Serwery certyfikatów......................................................................................................................................................................

307

Magazyn kluczy..............................................................................................................................................................................

308

Karty inteligentne............................................................................................................................................................................

310

Ustawienia VPN..............................................................................................................................................................................

314

Ręczne sprawdzanie programu zabezpieczającego......................................................................................................................

315

Kontrolowanie aplikacji innych producentów..................................................................................................................................

316

Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem............................................................................................................................

319

Rejestry usług i raporty diagnostyczne...........................................................................................................................................

320

Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług.................................................................................................................

320

Wykonywanie raportu diagnostycznego.........................................................................................................................................

320

Wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego.......................................................................................................

320

Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych........................................................................................................

321

Brak możliwości przeprowadzenia diagnostyki lub wysłania raportu diagnostycznego.................................................................

321

Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania BlackBerry Device Software..................................................................................

321

Synchronizacja...............................................................................................................................................................................

322

Synchronizacja — informacje.........................................................................................................................................................

322

Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową................................................................................................

322

background image

Usuwanie wiadomości e-mail w urządzeniu i aplikacji e-mail na komputerze................................................................................

323

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową.................................................................................................

323

Konflikty podczas synchronizacji — informacje..............................................................................................................................

324

Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości e-mail........................................................................................................

324

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych..........................................................................................................................

325

Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich przywracanie — informacje.......................................................................

325

Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za pomocą urządzenia.....................................................................

325

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją.................................................................................................................................

326

Opcje dostępności..........................................................................................................................................................................

328

Opcje ułatwień dostępu – informacje..............................................................................................................................................

328

Opcje ułatwień dostępu dla ekranu................................................................................................................................................

328

Opcje ułatwień dostępu dla dźwięku i telefonu...............................................................................................................................

329

Opcje ułatwień wpisywania.............................................................................................................................................................

332

Kalkulator........................................................................................................................................................................................

333

Korzystanie z kalkulatora................................................................................................................................................................

333

Przeliczanie jednostek miary..........................................................................................................................................................

333

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

334

BrickBreaker — informacje.............................................................................................................................................................

334

Kapsułki w grze BrickBreaker.........................................................................................................................................................

334

Punktacja w grze BrickBreaker.......................................................................................................................................................

335

Gra BrickBreaker............................................................................................................................................................................

335

Regulacja głośności........................................................................................................................................................................

335

Ustawianie szybkości ruchu paletki................................................................................................................................................

336

Gra Word Mole...............................................................................................................................................................................

337

Podstawy gry Word Mole................................................................................................................................................................

337

Gry jednoosobowe..........................................................................................................................................................................

338

Gry wieloosobowe..........................................................................................................................................................................

339

Rozwiązywanie problemów z grą Word Mole.................................................................................................................................

340

Słownik pojęć..................................................................................................................................................................................

341

Informacje prawne..........................................................................................................................................................................

346