วิธีใช้ BlackBerry Torch 9800

background image

BlackBerry Torch 9800 Smartphone

คูมือผูใช

เวอรชัน: 6.0

หากตองการคูมือผูใชฉบับลาสุด โปรดไปที่ www.blackberry.com/docs/smartphones

background image

SWDT643442-941426-0127075857-029

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

10 อันดับแรก..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

รูจักกับสมารทโฟนของคุณ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12

เคล็ดลับ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

27

ปรับแตงในแบบของคุณ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32

ช็อตคัต....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

39

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

39

ช็อตคัตขอความ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

39

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

40

ช็อตคัตการพิมพสำหรับแปนพิมพแบบเลื่อน.........................................................................................................................................................................................................................................................................

41

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

42

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

42

ช็อตคัตปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

43

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

ช็อตคัตแผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

การแกปญหา: ช็อตคัต.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

โทรศัพท:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

46

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

46

โทรเบอรฉุกเฉิน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

49

ระดับเสียง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

49

วอยซเมล.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

50

โทรดวน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

51

สายเรียกซอน, การสงตอสาย และการบล็อคการโทร.............................................................................................................................................................................................................................................................

52

การโทรเบอรเฉพาะและการโทรแบบอัจฉริยะ........................................................................................................................................................................................................................................................................

53

การประชุมสาย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

55

บันทึกการโทร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

56

หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลข..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

58

ตัวเลือกโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

58

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

61

การแกปญหา: โทรศัพท..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

61

คำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

64

ดำเนินการโดยใชคำสั่งเสียง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

64

คำสั่งเสียงที่ใชได....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

64

เปลี่ยนภาษาสำหรับคำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................

65

ปดรายการตัวเลือกสำหรับคำสั่งเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

65

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับพรอมตเสียง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

65

ปรับปรุงการรูจำเสียง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

65

background image

การแกปญหา: การโทรออกดวยเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

66

ขอความ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

67

อีเมล:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

67

ขอความ PIN...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

81

ขอความตัวอักษร.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

86

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยสำหรับขอความ...................................................................................................................................................................................................................................................................

94

เอกสารแนบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

95

ขอความที่ปองกันของ S/MIME..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

97

ขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes....................................................................................................................................................................................................................................................................

103

PGP ขอความที่ปองกัน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

103

ช็อตคัตขอความ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

108

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

110

การแกปญหา: ขอความ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

110

ไฟล:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

116

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

116

การจัดการไฟลและเอกสารแนบ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

118

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

121

การแกปญหา: เอกสารแนบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

121

มีเดีย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

123

เพลง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

123

Podcast....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

126

วิดีโอ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

127

กลองวิดีโอ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

129

กลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

130

รูปภาพ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

132

ขอความเสียง...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

134

เสียง\nเรียกเขา.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

135

ที่เก็บขอมูลมีเดีย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

137

การถายโอนและการดาวนโหลดไฟลมีเดีย.............................................................................................................................................................................................................................................................................

139

รูปแบบไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน..................................................................................................................................................................................................................................................................................

141

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

142

การแกปญหา: มีเดีย.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

143

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

145

เกี่ยวกับเสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน................................................................................................................................................................................................................................................................................

145

เปลี่ยนเสียงเรียกเขา ตัวแจง หรือระบบเตือนของคุณ..............................................................................................................................................................................................................................................................

145

เพิ่มโปรไฟลที่กำหนดเอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

145

การเพิ่มการเตือนผูติดตอ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

146

ปดเสียงอุปกรณของคุณ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

146

background image

ไฟ LED กะพริบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

146

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

147

เปดเสียงกิจกรรม.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

147

การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................

148

เบราเซอร.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

149

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

149

บุคมารกของเบราเซอร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

152

ฟด RSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

153

ตัวเลือกเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

154

การรักษาความปลอดภัยเบราเซอร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

156

Push เบราเซอร........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

158

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

158

การแกปญหา: เบราเซอร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

159

ปฏิทิน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

161

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปฏิทิน...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

161

การประชุม..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

162

การประชุมทางโทรศัพท.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

164

การซิงโครไนซปฏิทิน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

166

ตัวเลือกปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

167

ช็อตคัตปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

การแกปญหา: ปฏิทิน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

ผูติดตอ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูติดตอ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

การกำหนดผูติดตอเอง.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

การซิงโครไนซผูติดตอ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

174

กลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล................................................................................................................................................................................................................................................................................................

175

รายชื่อผูติดตอหลายรายการ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

176

ตัวเลือกรายชื่อผูติดตอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

176

การแกปญหา: ผูติดตอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

177

นาฬิกา.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

179

ตั้งคาวันที่ และเวลา.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

179

เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอเมื่ออุปกรณของคุณกำลังชารจ.................................................................................................................................................................................................................................................

179

เปลี่ยนหนาปดนาฬิกา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

179

แสดงโซนเวลาที่สองบนนาฬิกา..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

179

เปดการเตือน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

180

ปดเสียงการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

180

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

180

เปดโหมดนาฬิกาปลุก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

180

background image

ตั้งคาตัวเลือกของโหมดนาฬิกาปลุก.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

181

ใชนาฬิกาจับเวลา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

181

ใชตัวตั้งเวลา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

181

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงตัวตั้งเวลา............................................................................................................................................................................................................................................................................................

181

การแกปญหา: นาฬิกา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

182

งานและบันทึกชวยจำ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

สงงานหรือบันทึกชวยจำ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

สงงานหรือบันทึกชวยจำ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

เปลี่ยนสถานะของงาน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

ซอนงานที่เสร็จแลว.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

แสดงงานในปฏิทิน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

เกี่ยวกับชนิด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ...................................................................................................................................................................................................................................................................

186

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ......................................................................................................................................................................................................................................................................

186

การพิมพ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

187

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

187

วิธีปอนขอความดวยการพิมพ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

ตัวเลือกการพิมพ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

190

โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกด.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

พจนานุกรมที่กำหนดเอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

192

AutoText.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

192

ช็อตคัตการพิมพสำหรับแปนพิมพแบบเลื่อน.........................................................................................................................................................................................................................................................................

193

การแกปญหา: การพิมพ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

194

แปนพิมพ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

195

กำหนดแอปพลิเคชันใหกับปุมเลือก........................................................................................................................................................................................................................................................................................

195

ตั้งคาสัญลักษณสกุลเงินดีฟอลต..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

195

ตั้งคาความเร็วเคอรเซอร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

195

เปดเสียงปุมกด........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

195

ตั้งคาความไวแทร็คแพด..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

196

ปดเสียงแทร็คแพด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

196

การแกปญหา:แปนพิมพ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

196

ภาษา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

เกี่ยวกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

เปลี่ยนภาษา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

ใชช็อตคัตเพื่อสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ ขณะที่คุณกำลังพิมพ..................................................................................................................................................................................................................................

197

background image

เพิ่มภาษาที่แสดง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

การลบภาษา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

198

การแกปญหา: ภาษา................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

198

การแสดงบนหนาจอ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

ตั้งคาตัวเลือกสำหรับไฟแบ็คไลท...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

ใชรูปภาพเปนวอลลเปเปอรของอุปกรณ.................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

การออรกาไนซแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก.........................................................................................................................................................................................................................................................................

200

เพิ่มขอความที่ปรากฏเมื่ออุปกรณของคุณล็อค........................................................................................................................................................................................................................................................................

201

ตั้งคาความไวของทัชสกรีน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

201

ใชความเขมเฉดสีเทาหรือความเขมกลับดานเพื่อการแสดงบนหนาจอ...................................................................................................................................................................................................................................

201

เปดการแจงแบบ LED แฟลช สำหรับการครอบคลุมบริการไรสาย........................................................................................................................................................................................................................................

201

ธีม:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

202

การแกปญหา: การแสดงผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

202

เทคโนโลยี GPS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

204

เกี่ยวกับเทคโนโลยี GPS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

204

เปดเทคโนโลยี GPS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

204

ตั้งคาอุปกรณรับสัญญาณ GPS ที่คุณใชในการติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ.......................................................................................................................................................................................................................

204

เรียกใชตำแหนง GPS ของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

205

ปองกันไมใหบุคคลอื่นติดตามคนหาตำแหนงของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................

205

ปดระบบชวยเหลือในการคนหาตำแหนง................................................................................................................................................................................................................................................................................

205

การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

205

แผนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

207

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

207

ตัวเลือกแผนที่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

209

ช็อตคัตแผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

210

การแกปญหา: แผนที่...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

210

แอปพลิเคชัน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

211

เกี่ยวกับมัลติทาสกิ้ง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

211

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและเปลี่ยนไปที่แอปพลิเคชันอื่น..............................................................................................................................................................................................................................................

211

ปดแอปพลิเคชันเพื่อหยุดการทำงานในพื้นหลัง......................................................................................................................................................................................................................................................................

211

เกี่ยวกับการเพิ่มแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

212

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเครือขายสังคม.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

212

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันการสงขอความแบบทันที......................................................................................................................................................................................................................................................................

213

ตองการรหัสผานอุปกรณของคุณกอนการเพิ่มแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................

213

ลบแอปพลิเคชัน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

213

ดูคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

213

ดูขนาดฐานขอมูลแอปพลิเคชัน...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

213

background image

การแกปญหา: แอปพลิเคชัน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

214

BlackBerry Device Software..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

215

เกี่ยวกับการอัปเดต BlackBerry Device Software...................................................................................................................................................................................................................................................................

215

อัปเดต BlackBerry Device Software ผานเครือขายไรสาย.....................................................................................................................................................................................................................................................

215

กลับสูหรือลบเวอรชันกอนหนาของ BlackBerry Device Software........................................................................................................................................................................................................................................

216

อัปเดต BlackBerry Device Software จากเว็บไซต..................................................................................................................................................................................................................................................................

216

อัปเดต BlackBerry Device Software โดยการใช BlackBerry Desktop Software...................................................................................................................................................................................................................

216

การแกปญหา: BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................................................................................................................................

217

จัดการการเชื่อมตอ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

218

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจัดการการเชื่อมตอ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

218

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

220

เทคโนโลยี Wi-Fi....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

เทคโนโลยี Bluetooth..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

229

พลังงานและแบตเตอรี่.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

ปดอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

ตั้งคาอุปกรณของคุณเพื่อเปด และปดเครื่องโดยอัตโนมัติ......................................................................................................................................................................................................................................................

237

รีเซ็ตอุปกรณ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

หนวยความจำและมีเดียการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

เกี่ยวกับมีเดียการด...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

มีเดียการดที่สนับสนุน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

ดูปริมาณพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูบนอุปกรณของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................................

239

ปดการสนับสนุนมีเดียการด....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

ซอมแซมไฟลที่จัดเก็บในมีเดียการดหรือในอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................

239

เกี่ยวกับการบีบอัด...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

240

เกี่ยวกับการเขารหัสไฟล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

240

เปดการเขารหัส.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

240

เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางและการประหยัดพื้นที่เก็บขอมูล...................................................................................................................................................................................................................................................

240

การแกปญหา: การเก็บขอมูลและมีเดียการด...........................................................................................................................................................................................................................................................................

241

คนหา......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

243

คนหารายการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

243

ตั้งคาชนิดของรายการที่จะถูกรวมในการคนหา......................................................................................................................................................................................................................................................................

243

คนหาขอความ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

243

เกณฑการคนหาขอความ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

244

ดำเนินการอื่นๆ กับผลลัพธการคนหาขอความ........................................................................................................................................................................................................................................................................

244

คนหาในขอความ ในไฟล หรือบนเว็บเพจ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

245

background image

ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบการคนหาที่บันทึกไว..........................................................................................................................................................................................................................................................................

245

คนหาผูติดตอในสมุดแอดเดรสของหนวยงานของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................

245

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

246

ซิมการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

247

เกี่ยวกับสมุดโทรศัพทในซิมการด...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

247

เพิ่มผูติดตอในซิมการดของคุณ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

247

คัดลอกผูติดตอจากซิมการดของคุณไปที่รายชื่อผูติดตอของคุณ.............................................................................................................................................................................................................................................

247

คัดลอกผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอของคุณลงในซิมการด........................................................................................................................................................................................................................................................

247

เปลี่ยนหรือลบผูติดตอในซิมการด..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

248

จัดเก็บขอความตัวอักษรบนซิมการดของคุณ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

248

เปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับหมายเลขโทรศัพท...........................................................................................................................................................................................................................................................................

248

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยซิมการด...............................................................................................................................................................................................................................................................................

248

ปองกันซิมการดของคุณดวยรหัส PIN....................................................................................................................................................................................................................................................................................

249

เปลี่ยนรหัส PIN ซิมการด.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

249

การรักษาความปลอดภัย..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

250

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย.......................................................................................................................................................................................................................................................................

250

ที่เก็บรหัสผาน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

251

การเขารหัส.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

253

การลางหนวยความจำ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

255

ใบรับรอง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

256

คีย PGP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

263

เซิรฟเวอรออกใบรับรอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

268

ที่จัดเก็บคีย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

269

สมารทการด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

271

การตั้งคา VPN.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

274

ตรวจสอบซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง.......................................................................................................................................................................................................................................................

275

การควบคุมแอปพลิเคชันอื่น...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

276

การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย..................................................................................................................................................................................................................................................................................

278

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

รันรายงานการวินิจฉัย.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย..........................................................................................................................................................................................................................................................................

281

ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได......................................................................................................................................................................................................................................................................

281

ดูหมายเลขเวอรชันของ BlackBerry Device Software บนอุปกรณของคุณ............................................................................................................................................................................................................................

281

การซิงโครไนซ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

282

เกี่ยวกับการซิงโครไนซ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

282

ปรับอีเมลใหตรงกันภายในเครือขายไรสาย............................................................................................................................................................................................................................................................................

282

background image

ลบอีเมลในอุปกรณของคุณและในแอปพลิเคชันอีเมลของคุณบนคอมพิวเตอรของคุณ.........................................................................................................................................................................................................

282

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย............................................................................................................................................................................................................................................................

283

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

283

จัดการความขัดแยงในการปรับอีเมลใหตรงกัน.......................................................................................................................................................................................................................................................................

284

จัดการความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล..........................................................................................................................................................................................................................................................................

284

เกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนขอมูลในอุปกรณ....................................................................................................................................................................................................................................................................

284

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................

284

การแกปญหา: การซิงโครไนซ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

285

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

287

เกี่ยวกับตัวเลือกระบบชวยเหลือในการเขาถึง.........................................................................................................................................................................................................................................................................

287

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึงหนาจอ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

287

ตัวเลือกเสียงและระบบชวยในการเขาถึงโทรศัพท..................................................................................................................................................................................................................................................................

288

ตัวเลือกระบบชวยการพิมพ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

290

เครื่องคิดเลข............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

292

ใชเครื่องคิดเลข.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

292

แปลงคาหนวยวัด....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

292

BrickBreaker...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

293

เกี่ยวกับ BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

293

แคปซูล BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

293

การใหคะแนน BrickBreaker..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

294

เลน BrickBreaker....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

294

ปรับระดับเสียง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

294

ตั้งคาความเร็วของไมตี............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

295

เกม Word Mole.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

296

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกม Word Mole....................................................................................................................................................................................................................................................................................

296

เกมที่มีผูเลนคนเดียว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

297

เกมที่มีผูเลนหลายคน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

298

การแกปญหา: Word Mole......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

299

คำศัพท....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

300

ประกาศทางกฎหมาย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

305

background image

วิธีใชฉบับยอ

10 อันดับแรก

ผูใชอุปกรณ BlackBerry® ไดพูดออกมาแลว! นี่คือ 10 อันดับแรกของสิ่งที่พวกเขาอยากรูวาจะทำไดอยางไรในอุปกรณพวกเขา

ตั้งคาอีเมลแอดเดรส

1. คลิกไอคอน ติดตั้ง บนหนาจอหลัก

2. ในสวน ติดตั้ง ใหคลิกที่ไอคอน บัญชีอีเมล

3. ทำตามหนาจอเพื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณ เมื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณอยางถูกตองแลว คุณจะไดรับขอความยืนยัน หากตองการดูและจัดการขอความอีเมล ใหคลิกไอคอน ขอความ

บนหนาจอหลัก

หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจเห็นตัวเลือกตอไปนี้ หากใช ใหเลือกหนึ่งตัวเลือก

บัญชีอินเทอรเน็ตเมล: ใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับบัญชีอีเมลที่มีอยูหนึ่งบัญชีหรือมากกวา (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรือเพื่อสรางอีเมล

แอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ

บัญชีองคกร: หากผูดูแลระบบใหรหัสผานการเปดใชขององคกรกับคุณ ใหใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณของคุณกับบัญชีอีเมลที่ทำงานโดยใช BlackBerry® Enterprise Server

หากคุณพยายามตั้งคาบัญชีอีเมลอินเทอรเน็ต (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรืออีเมลแอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ และไมเห็นตัวเลือกนี้ ใหติดตอผูดูแลระบบหรือผูใหบริการ

อุปกรณไรสาย

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัว, 74

เปลี่ยนเสียงเรียกเขา ตัวแจง หรือระบบเตือนของคุณ

นอกเหนือจากการเปลี่ยนเสียง คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับระดับเสียง, LED, การสั่น และแจงเตือนระหวางการโทรไดอีกดวย
1. คลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและการเตือน ในหนาจอหลัก

2. คลิก เปลี่ยนเสียงและการเตือน > เสียงสำหรับโปรไฟลที่เลือก

• ในการเปลี่ยนเสียงเรียกเขา ใหคลิก โทรศัพท

• ในการเปลี่ยนตัวแจงหรือระบบเตือน ใหคลิกเพื่อขยายสวน คลิกตัวเลือก

3. ในฟลด เสียงเรียกเขา, เสียงตัวแจง หรือ เสียงระบบเตือน ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• คลิกที่เสียง

• ในการใชเสียงที่อยูในอุปกรณ BlackBerry® หรือมีเดียการด ใหคลิก เพลงทั้งหมด คนหาและคลิกที่เพลง

• ในการใชขอความเสียงที่บันทึกไว ใหคลิก ขอความเสียงทั้งหมด คนหาและคลิกที่ขอความเสียง

• ในการใชการแจงเตือนที่โหลดลวงหนา ใหคลิก การเตือนทั้งหมด คนหาและคลิกที่การเตือน

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งเสียงเรียกเขาของอุปกรณของฉันได, 62

คูมือผูใช