BlackBerry Torch 9800 - ใช้รูปภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ของอุปกรณ์

background image

ใชรูปภาพเปนวอลลเปเปอรของอุปกรณ

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ ในหนาจอหลัก

2. เบราสไปที่รูปภาพ

3. กดปุม

> ตั้งคาเปนวอลลเปเปอร

ขอมูลที่เกี่ยวของ

การแสดงผลของฉันเปลี่ยนแปลง, 202