BlackBerry Torch 9800 - รูปภาพ

background image

รูปภาพ

ซูม แพน หรือหมุนรูปภาพ

ในรูปภาพ ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการซูมรูปภาพเขา ใหคลิกแทร็คแพด

• ในการซูมรูปภาพออก ใหกดปุม
• ในการแพนรูปภาพเมื่อคุณซูมเขา ใหเลื่อนนิ้วไปในทิศทางใดๆ บนแทร็คแพด

• ในการหมุนรูปภาพ ใหกดปุม

> หมุน

บันทึกภาพจากขอความตัวอักษรหรือเว็บเพจ

คุณสามารถบันทึกไฟลรูปภาพ เชนไฟล .jpg, .png, .gif หรือ .bmp ลงในหนวยความจำของอุปกรณ BlackBerry® หรือในมีเดียการด

1. เปดการแนบรูปภาพในขอความตัวอักษรหรือไฮไลตภาพบนเว็บเพจ

2. กดปุม

> บันทึกภาพ > บันทึก

ใชรูปภาพเปนวอลลเปเปอรของอุปกรณ

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ ในหนาจอหลัก

2. เบราสไปที่รูปภาพ

3. กดปุม

> ตั้งคาเปนวอลลเปเปอร

คูมือผูใช

มีเดีย

132

background image

ขอมูลที่เกี่ยวของ

การแสดงผลของฉันเปลี่ยนแปลง, 202

ดูรูปภาพเปนการแสดงสไลด

การแสดงสไลดจะแสดงรูปภาพทั้งหมดในชนิดหรือโฟลเดอรโดยเรียงตามลำดับ

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ ในหนาจอหลัก

2. คลิกชนิด

3. ไฮไลตรูปภาพ

4. กดปุม

> ดูการแสดงสไลด

ในการปดการแสดงสไลด ใหกดปุม

เปลี่ยนจำนวนวินาทีระหวางแตละสไลดในการแสดงสไลด

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือกมีเดีย

3. เปลี่ยนฟลด ชวงการแสดงสไลด

4. กดปุม

> บันทึก

ดูภาพในมุมมองรายการหรือมุมมองภาพขนาดเล็ก

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ ในหนาจอหลัก

2. คลิกชนิด

3. กดปุม

> ดูรายการ หรือ ดูภาพขนาดเล็ก

สรางโฟลเดอรรูปภาพ

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ ในหนาจอหลัก

2. กดปุม

> โฟลเดอรใหม

3. หากจำเปน ใหเปลี่ยนตำแหนงที่สรางโฟลเดอร

4. พิมพชื่อสำหรับโฟลเดอร

5. คลิก ตกลง

อิมปอรตรูปภาพลงในแอปพลิเคชันรูปภาพ

การอิมปอรตรูปภาพจากโฟลเดอรอื่นในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ หรือมีเดียการดในแอปพลิเคชันรูปภาพ ใหคุณเขาถึงรูปภาพของคุณขณะใชโครงสรางโฟลเดอรและตำแหนงไฟลเดิมที่มีอยู
1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ ในหนาจอหลัก

2. กดปุม

> อิมปอรตรูปภาพ โฟลเดอรที่มีรูปภาพที่ไมไดถูกบันทึกในโฟลเดอร ไลบรารีรูปภาพ หรือโฟลเดอร รูปภาพจากกลอง จะปรากฏ

3. เลือกชองทำเครื่องหมายดานขางโฟลเดอรที่คุณตองการอิมปอรต

4. คลิก อิมปอรตรูปภาพ

คูมือผูใช

มีเดีย

133

background image

ในการลบโฟลเดอรจากแอปพลิเคชันรูปภาพ ใหไฮไลตโฟลเดอร กดปุม

> ลบออกจากไลบรารี โฟลเดอรที่คุณอิมปอรตยังคงอยูที่ตำแหนงเดิม แตถูกลบออกจากแอปพลิเคชันรูปภาพ

ในการลบโฟลเดอรจากทั้งแอปพลิเคชันรูปภาพ และจากหนวยความจำอุปกรณหรือมีเดียการด รวมถึงไฟลที่ไมใชรูปภาพที่ไมปรากฏในโฟลเดอรในแอปพลิเคชันรูปภาพอยางถาวร ใหไฮไลต

โฟลเดอร กดปุม

> ลบ โฟลเดอรที่คุณอิมปอรตถูกลบออกจากตำแหนงในหนวยความจำอุปกรณหรือมีเดียการดของคุณ

คนหารูปภาพที่คุณถายดวยกลอง

รูปภาพที่คุณถายดวยกลองจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอรรูปภาพจากกลองในแอปพลิเคชันรูปภาพ หากคุณจัดเก็บรูปภาพของคุณในโฟลเดอรอื่น ภาพจะไมปรากฏในโฟลเดอรรูปภาพจากกลองอีกตอ

ไป
1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ ในหนาจอหลัก

2. คลิกโฟลเดอร รูปภาพจากกลอง