BlackBerry Torch 9800 - การเพิ่มการเตือนผู้ติดต่อ

background image

การเพิ่มการเตือนผูติดตอ

คุณสามารถสรางการเตือนผูติดตอซึ่งใหคุณปรับแตงเสียงเรียกเขาหรือการเตือนสำหรับสายเรียกเขาและขอความจากผูติดตอหรือกลุมของผูติดตอใดเปนพิเศษได เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขาหรือ

ขอความจากผูติดตอนั้น อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะใชเสียงเรียกเขาหรือการเตือนที่ระบุไว แมวาคุณจะเลือกโปรไฟลเสียงเปน ไมมีเสียง หรือ สั่นอยางเดียว หากคุณไมตองการไดรับแจงดวย

เสียงเรียกเขาหรือการเตือนที่ระบุไว คุณสามารถเลือกโปรไฟลปดการเตือนทั้งหมด

1. คลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและการเตือน ในหนาจอหลัก

2. คลิก เปลี่ยนเสียงและการเตือน > เสียงสำหรับผูติดตอ > เพิ่มการเตือนผูติดตอ

3. ในฟลด ชื่อ ใหพิมพชื่อของการเตือนผูติดตอ

4. ในฟลด ผูติดตอ ใหพิมพชื่อของผูติดตอ

5. คลิกที่ผูติดตอ

6. เปลี่ยนขอมูลเสียงเรียกเขาและการเตือนของการโทรและขอความ

7. กดปุม

> บันทึก

ในการลบการเตือนผูติดตอ ใหไฮไลตการเตือนผูติดตอที่คุณตองการลบ กดปุม

> ลบ