BlackBerry Torch 9800 - Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền

background image

Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền

Để tối ưu hóa hoạt động của điện thoại BlackBerry®, hãy tìm cách đóng các ứng dụng khi bạn kết thúc sử dụng
chúng.
Trong một ứng dụng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Bấm phím

> Đóng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Ứng dụng

234

background image

• Bấm phím

. Nếu cần, hãy tiếp tục bấm phím

cho đến khi Màn hình chính xuất hiện.

Các chủ đề liên quan

Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác, 234