BlackBerry Torch 9800 - Xóa một ứng dụng

background image

Xóa một ứng dụng

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry® Enterprise Server, tổ chức của bạn có thể không cho phép bạn
xóa một số ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy chọn một biểu tượng ứng dụng.
2. Bấm phím

> Xóa.