BlackBerry Torch 9800 - Kiểm soát ứng dụng của bên thứ ba

background image

Kiểm soát ứng dụng của bên thứ ba

Giới thiệu về sự cho phép cho các ứng dụng của bên thứ ba

Bạn có thể cài sự cho phép kiểm soát cách các ứng dụng của bên thứ ba trên điện thoại BlackBerry® của bạn
tương tác với các ứng dụng khác trên điện thoại của bạn. Ví dụ, bạn có thể kiểm soát việc có cho phép các ứng
dụng của bên thứ ba truy cập vào dữ liệu hoặc Internet, thực hiện cuộc gọi hoặc sử dụng kết nối Bluetooth® hay
không.

Nếu bạn đã thêm các ứng dụng của bên thứ ba vào điện thoại của mình, điện thoại của bạn được thiết kế để ngăn
không cho những ứng dụng này gửi hoặc nhận dữ liệu mà bạn không biết. Trước khi một ứng dụng của bên thứ ba
gửi hoặc nhận dữ liệu, một hộp thoại sẽ nhắc bạn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết nối. Với một ứng dụng đã
chọn, bạn có thể tắt nhắc nhở này cho một vị trí hoặc nguồn cụ thể.

Cài lại sự cho phép cho các ứng dụng của bên thứ ba

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp vào Điện thoại > Quản lý Ứng dụng.
3. Bấm phím

> Chỉnh sửa Quyền Mặc định.

4. Bấm phím

> Cài lại Tất cả Nhắc Tường lửa.

5. Bấm phím

> Áp dụng Mặc định cho Tất cả.

Giới thiệu về kết nối Internet trực tiếp cho các ứng dụng của bên thứ
ba

Một số ứng dụng của bên thứ ba mà bạn thêm vào điện thoại BlackBerry® có thể yêu cầu kết nối TCP hoặc HTTP
trực tiếp ra Internet. Ví dụ, một ứng dụng giá chứng khoán có thể cần kết nối với Internet để nhận dữ liệu giá chứng
khoán mới nhất. Bạn có thể phải cài APN mà các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng cho kết nối này.

Cài đặt kết nối Internet trực tiếp cho ứng dụng của bên thứ ba

Để nhận tên người dùng và mật khẩu cho APN, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Cài đặt Hệ thống Nâng cao > TCP IP.
3. Nhập thông tin APN.
4. Bấm phím

> Lưu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảo mật

306

background image

Bật chế độ an toàn

Khi khởi động điện thoại BlackBerry® của mình, bạn có thể bật chế độ an toàn để ngăn không cho các ứng dụng
của bên thứ ba tự động chạy. Chế độ an toàn này cho phép bạn gỡ rối hoặc xóa bất kỳ ứng dụng nào bạn không
muốn.

1. Tháo và lắp pin.
2. Khi đèn LED màu đỏ tắt, hãy bấm và giữ phím Escape trong khi điện thoại đang tải.
3. Khi hộp thoại hiển thị, hãy nhấp OK.

Khi chế độ an toàn bật, chỉ báo chế độ an toàn sẽ hiển thị trong phần trạng thái điện thoại của Màn hình chính.

Để tắt chế độ an toàn, hãy lặp lại bước 1.

Cài quyền cho các ứng dụng của bên thứ ba

Lưu ý: Việc thay đổi quyền cho các ứng dụng của bên thứ ba có thể ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các ứng
dụng trên điện thoại BlackBerry®. Để tìm hiểu thêm thông tin về việc thay đổi các quyền này có thể ảnh hưởng như
thế nào đến hoạt động của các ứng dụng trên điện thoại của bạn, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ không dây
hoặc người quản trị của bạn.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Quản Lý Ứng Dụng.

• Để cài quyền cho một ứng dụng của bên thứ ba nhất định, hãy chọn ứng dụng. Bấm phím

> Chỉnh sửa

Quyền.

• Để đặt quyền cho tất cả các ứng dụng của bên thứ ba, hãy bấm phím

> Chỉnh sửa Quyền Mặc định.

3. Mở rộng Kết nối, Tương tác hoặc Dữ liệu Người dùng.
4. Thay đổi các trường cấp quyền.
5. Bấm phím

> Lưu.

Tắt câu hỏi cho kết nối của ứng dụng của bên thứ ba

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Quản Lý Ứng Dụng.
3. Chọn một ứng dụng của bên thứ ba.
4. Bấm phím

> Chỉnh sửa Quyền > Nhắc Ngoại trừ.

• Để cho phép ứng dụng kết nối với một vị trí hoặc tài nguyên cụ thể mà không hiển thị lời nhắc, hãy nhấp vào

Thêm Sự Cho phép. Chỉ định một giao thức, và nếu cần, tên miền.

• Để ngăn không cho ứng dụng kết nối với một vị trí hoặc tài nguyên cụ thể mà không hiển thị lời nhắc, nhấp

Thêm Sự Từ chối. Chỉ định một giao thức, và nếu cần, tên miền.

5. Bấm phím

> Lưu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảo mật

307

background image

Quyền tương tác cho các ứng dụng của bên thứ ba

Quyền

Mô tả

Giao tiếp Giữa các Ứng dụng

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể giao tiếp và chia
sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác trên điện thoại BlackBerry® của
bạn không.

Cài đặt Điện thoại

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể bật hoặc tắt điện
thoại hoặc thay đổi các tùy chọn điện thoại, như tùy chọn màn hình
không.

Media

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập các tập tin
media trên điện thoại của bạn không.

Quản lý Ứng dụng

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể thêm hoặc xóa các
mô-đun ứng dụng hoặc truy cập thông tin mô-đun như tên ứng dụng
hoặc phiên bản không.

Chủ đề

Chỉ định liệu điện thoại của bạn có sử dụng các ứng dụng của bên
thứ ba làm một nguồn cho các chủ đề tùy chỉnh.

Mô Phỏng Nhập

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể mô phỏng các hành
động, như bấm một phím trên điện thoại của bạn không.

Lọc Trình Duyệt

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể đăng ký các bộ lọc
trình duyệt trên điện thoại của bạn để thêm, thay đổi, hoặc xóa nội
dung trang web trước khi được hiển thị trên trình duyệt không.

Đang ghi lại

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể chụp màn hình điện
thoại của bạn hoặc sử dụng các ứng dụng khác trên điện thoại của
bạn để chụp ảnh hoặc quay phim không.

Cài Lại Bộ đếm giờ Bảo mật

Chỉ định liệu các ứng dụng của bên thứ ba có thể cài lại khoảng thời
gian để điện thoại của bạn vẫn duy trì ở chế độ không khóa sau khi
bạn đã ngừng sử dụng điện thoại không.

Quyền dữ liệu cho các ứng dụng của bên thứ ba

Quyền

Mô tả

Email

Cài cho phép hoặc không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào email,
tin nhắn văn bản, hoặc tin nhắn PIN trên điện thoại BlackBerry®.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảo mật

308

background image

Quyền

Mô tả

Danh Sách Sắp Xếp

Cài cho phép hoặc không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào dữ liệu
sắp xếp, chẳng hạn như số liên lạc, mục nhập lịch, tác vụ, hoặc ghi nhớ.

Tập tin

Cài cho phép hoặc không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào các tập
tin bạn lưu trên điện thoại. Ví dụ, bạn có thể cài cho phép hoặc không cho phép các
ứng dụng của bên thứ ba truy cập các tập tin bạn chuyển vào điện thoại thông qua
công nghệ Bluetooth® hoặc công cụ quản lý media của BlackBerry® Desktop Software.

Dữ liệu Bảo mật

Cài cho phép hoặc không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào các
chứng chỉ hoặc các khóa trong lưu trữ khóa trên điện thoại.