BlackBerry Torch 9800 - Nhận vị trí GPS của bạn

background image

Nhận vị trí GPS của bạn

Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ. Để thực hiện
thao tác này, bạn phải ghép nối điện thoại BlackBerry® của mình với bộ nhận GPS có bật Bluetooth® nếu điện thoại
của bạn không có bộ nhận GPS bên trong.

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Cài đặt Vị trí.
3. Bấm phím

> Làm mới GPS.

Các tọa độ kinh tuyến và vĩ tuyến cho vị trí hiện tại của bạn xuất hiện.