BlackBerry Torch 9800 - Sử dụng máy tính

background image

Sử dụng máy tính

Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Máy tính.

• Để bấm phím trong máy tính, hãy nhấp phím đó hoặc bấm phím tương ứng trên bàn phím điện thoại

BlackBerry®.